იყავით დაცული ფინანსური და საგადასახადო რისკებისგან

ბიზნეს გეგმის შედგენა

ბიზნეს გეგმის შედგენა

ბიზნეს გეგმა წარმოადგენს დოკუმენტს, რომელიც ეხმარება ორგანიზაციას მიზნების დასახვის, შეფასების და მათი მიღწევის გზების განსაზრვრაში. ის ასევე შეიცავს ორგანიზაციის ისტორიას მიზნების მიღწევის გზების უკეთ განსაზღვრის მიზნით.
ბიზნეს გეგმა შეიძლება იყოს გამიზნული შიდა და გარე მოხმარებისათვის. გარე ბიზნეს გეგმის მომხმარებლები არიან ინვესტორები, მომხმარებლები, მომწოდებლები. გარე დაინტერესებული ნებისმიერი პირი. შიდა ბიზნეს გეგმის მომხმარებლები არიან ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა, აქციონერები და სხვა.


ვალუტის კურსი

prime baner

ბანერის ადგილი