იყავით დაცული ფინანსური და საგადასახადო რისკებისგან

Audit

აუდიტი არის საწარმოების, ორგანიზაციების, ასოციაციების, ფონდების, კავშირების საფინანსო- სამეურნეო საქმიანობის საბუღალტრო კონტროლი, ფინანსური ანალიზი და რევიზია, რომელსაც დამოუკიდებელი სამსახურების კვალიფიციური სპეციალისტები ატარებენ.

კომპლექსური აუდიტი მოიცავს ფინანსური და საგადასახადო აუდიტის ყველა პროცედურას და წარმოადგენს ეფექტურ საშუალებას კომპანიის საფინანსო/საგადასახადო მდგომარებისა და რისკების შესახებ სარწმუნო ინფორმაციის მისაღებად.

აუდიტორული მომსახურება შესაძლებელია განხორცილდეს წლიურად, კვარტალურად ან ყოველთვიურად. პერიოდული (ყოველთვიური ან კვარტალური) მომსახურება საშუალებას აძლევს დამკვეთს დროულად აღმოაჩინოს სააღრიცხვო სისტემაში არსებული ხარვეზები და ეფექტურად მართოს საგადასახადო რისკები.

აუდიტორული  დასკვნა, იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტია და მას სამართლებრივი თვალსაზრისით აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, სახელმწიფო საექსპერტო დაწესებულებების მიერ გაცემულ დოკუმენტებთან შედარებით.


ვალუტის კურსი

prime baner

ბანერის ადგილი